၁။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ၏ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် ဗိသုကာ သင်တန်း ၊ ဇီဝနည်းပညာသင်တန်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ အထူးပြုဘာသာရပ်များအလိုက် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။...


Download application form here